1. Kdo jsme a co děláme?

1.1 Prostřednictvím webu contexta.cz (dále jen „Webové stránky“) se můžete přihlásit na jazykové kurzy, školení, webináře, semináře a další akce (dále jen „služby“ nebo „kurz“), které poskytuje

a) společnost Contexta s.r.o. – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a metodické centrum, IČO: 07462468, se sídlem Mírové náměstí 11/3, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 42345 (dále jen „Contexta“), která poskytuje služby individuální výuky, tandemové výuky, firemní výuky, jazykové kurzy pro studenty SŠ a dospělé, semináře a webináře, pokud není uvedeno jinak;

b) Lucie Čechová, IČO: 74689304, se sídlem Mírové nám. 11/3, 41201 Litoměřice (dále jen „Lucie Čechová“), která poskytuje služby kurzů pro děti na základní škole;

(Contexta a Lucie Čechová jsou označovány společně jako jen „my“)

1.2 Prostřednictvím Webových stránek tedy můžete provést objednávku našich služeb a může dojít k uzavření smlouvy o poskytování služeb.

1.3 Cílem těchto obchodních podmínek je sdělit vám, jaká máme vzájemná práva a povinnosti. Tyto obchodní podmínky jsou sepsané v českém jazyce, cizí jazyky si necháme až na kurzy, a řídí se českým právním řádem. V průběhu registrace se vždy dozvíte, s kým z nás uzavíráte smlouvy – zda s Contextou nebo s Lucií Čechovou.

2. Objednávka služeb, cena za kurzy, semináře a workshopy

2.1 V případě zájmu o naše služby vyplňte objednávkový formulář na Webových stránkách. Před závazným odesláním objednávky můžete libovolně kontrolovat a případně měnit jakékoliv údaje. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Odeslat závaznou přihlášku“. Je nezbytné, abyste před odesláním přihlášky vyplnili všechny svoje údaje a potvrdili, že jste se seznámili s těmito obchodními podmínkami a souhlasíte s nimi.

2.2 Jste povinni zkontrolovat všechny zadané a vyplněné údaje a jejich správnost, za chybně uvedené nebo chybějící údaje a související škodu bohužel neodpovídáme. Po vyplnění formuláře a údajů vám zašleme formulář v pdf, kde si ještě jednou můžete překontrolovat své údaje. Pokud jste je vyplnili chybně, napište nám na e-mail info@contexta.cz a do předmětu uveďte prosím „Oprava informací na přihlášce“. Vyplnit můžete i firemní údaje, pokud chcete objednat jako podnikatel nebo i jako škola.

2.3 My vám následně odešleme na e-mail, který jste zadali při vytváření objednávky, potvrzení o tom, že jsme objednávku přijali. Spolu s tímto potvrzením vám zašleme i tyto obchodní podmínky ve formátu pdf. Doručením tohoto potvrzení je mezi námi uzavřena smlouva o poskytování služeb (dále jen „smlouva“). Doručením potvrzení došlo zároveň k vaší registraci na objednaný kurz/seminář/webinář a takovou registraci můžete zrušit podle pravidel uvedených v článku 5.

2.4 Pokud bychom v objednávkovém formuláři našli neobvyklé nebo nepravděpodobné údaje ohledně vyplněných údajů nebo množství objednávaných kurzů, můžeme vás kontaktovat i po potvrzení objednávky.

2.5 Abyste se mohli kurzu účastnit, je nutné uhradit cenu za kurz. Cenu je nutné uhradit do 14 dní od potvrzení přijetí přihlášky. Pokud cenu neuhradíte v tomto termínu, pak vás budeme kontaktovat s upomínkou na platbu. Pokud cenu neuhradíte ani po tomto upozornění, nebudete se moci kurzu zúčastnit.

2.6 V ceně je zahrnut příslušný kurz pro 1 osobu a podklady ke kurzu. Další položky, které jsou v ceně, najdete vždy u konkrétního kurzu. Ceny jsou platné v den objednávky kurzu a jsou včetně daní a případných souvisejících poplatků.

2.7 Cenu můžete uhradit následujícími způsoby:

a) individuální výuku, tandemovou výuku, firemní výuku, semináře a webináře bezhotovostně převodem na náš účet č. 115-8041290207/0100 vedený u společnosti Komerční banka, a.s., IČO: 45317054; v případě zvolení tohoto způsobu platby vás prosíme o uhrazení příslušné částky společně s uvedením variabilního symbolu platby, což je číslo faktury.

b) jazykové kurzy pro děti na ZŠ bezhotovostně převodem na náš účet č. 115-749650267/0100 vedený u společnosti Komerční banka, a.s., IČO: 45317054; v případě zvolení tohoto způsobu platby vás prosíme o uhrazení příslušné částky společně s uvedením variabilního symbolu platby, což je číslo faktury.

2.8 Cena je zaplacena okamžikem připsání příslušné částky na náš účet.

2.9 Pro každou platbu vám vystavíme fakturu – daňový doklad. Ta bude splňovat požadavky právních předpisů a bude vydána Lucií Čechovou nebo Contextou podle toho, kdo danou službu poskytuje. Spolu s fakturou vám zašleme potvrzení registrace na kurz.

2.10 Vyhrazujeme si právo rozhodnout o přijetí přihlášky a potvrzení registrace na kurz na základě našeho uvážení.

2.11 Náklady na používání komunikačních prostředků vzniklé v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy si hradíte sami s tím, že tyto náklady se nijak neliší od základní sazby.

2.12 Pro případ, že by došlo k zjevně technické chybě na naší straně při uvedení ceny služby na webových stránkách nebo v průběhu objednávky, nejsme povinni vám takové za tuto zcela zjevně chybnou cenu službu poskytnout. O chybě vás bez zbytečného odkladu samozřejmě informujeme a zašleme vám na e-mailem změněnou nabídku. Ta se považuje za nový návrh smlouvy, smlouva je pak v takovém případě uzavřena až vaším potvrzením, že s novou cenou souhlasíte.

3. Průběh kurzu, semináře

3.1 Účastníci jsou povinni přijít na kurz včas a svým chováním nenarušovat průběh kurzu.

3.2 Účastníci kurzu nesmí být při účasti na kurzu pod vlivem alkoholu nebo návykových látek a musí se k ostatním účastníkům programu a lektorům chovat v rámci pravidel obvyklé slušnosti.

3.3 V prostorách konání kurzu je účastník povinen dodržovat návštěvní řád a počínat si tak, aby nedošlo ke škodě na majetku nebo újmě na zdraví.

3.4 Vezměte prosím na vědomí, že v případě nemožnosti uskutečnění kurzu prezenční formou jsme oprávněni jej uskutečnit online, a to buď formou webináře nebo zasláním dokumentů a cvičení, a to bez nároku na slevu z ceny kurzu.

3.5 V případě, kdy se kurz nebo seminář nemohou konat online, např. v případě některých kurzů akreditovaných MŠMT, a Vy jste jej objednali jako podnikatelé, jste povinni se s námi domluvit na náhradním termínu kurzu.

3.6 Pokud se kurz/webinář koná on-line, je nezbytné, abyste měli připojení k internetu. Náklady na něj si hradíte sami. V případě nemožnosti se účastnit kurzu z důvodu nekvalitního připojení nevracíme Poplatek, který jste nám uhradili.

4. Individuální a tandemové výuka

4.1 Tato část podmínek upraví průběh a objednávku služeb „individuální“ a „tandemové“ výuky. V případě, kdy nejsou podmínky upraveny v této části odlišně od podmínek, použijí se i na tuto výuku ostatní ustanovení podmínek.

4.2 Individuální výuka je výuka, na které je pouze jeden účastník. Tandemové výuky se účastní dva účastníci.

Individuální výuka4.3 V případě, že máte zájem o individuální výuku, kontaktujte nás na našem e-mailu/telefonicky, kde si domluvíme první vyučovací hodinu. Nejpozději do dvou dnů po ukončení první hodiny, vyplňte objednávkový formulář na našich webových stránkách a postupujte jako při objednávání kurzů a seminářů dle čl. 2 obchodních podmínek.

4.4 Cena za individuální výuku se hradí vždy měsíčně zpětně podle počtu absolvovaných hodin. Po skončení každého měsíce vám zašleme fakturu, jejíž splatnost je 14 dní. Na jejím základě cenu za individuální výuku uhradíte. Je možné sjednat i individuální platební podmínky, např. s platbou před poskytnutím služeb.

4.5 V případě, že se nemůžete výuky zúčastnit a: a) oznámíte nám to nejpozději 24 hodin před konáním výuky, nehradíte žádné stornopoplatky; b) oznámíte nám to méně než 24 hodin před konáním výuky, není možné již výuku zrušit a hradíte její plnou cenu jako by výuka proběhla.

Tandemová výuka4.6 V případě, kdy na individuální výuku docházíte ve dvou účastnících, jedná se o tandemovou výuku. V případě, kdy se tandemové výuky účastní oba účastníci, poskytujeme slevu z poplatku za individuální výuku. V případě, kdy se účastní pouze jeden z účastníků, hradí celý poplatek za individuální výuku.

4.7 V případě, že se nemůžete výuky zúčastnit a: a) oznámíte nám to nejpozději 24 hodin před konáním výuky, Vy jakožto omluvený účastník nehradíte žádné stornopoplatky, ale druhému účastníkovi v takovém případě neposkytujeme slevu z poplatku za individuální výuku a ten platí plnou část; b) oznámíte nám to méně než 24 hodin před konáním výuky, není možné již výuku zrušit a hradíte její plnou cenu jako by výuka proběhla, druhému účastníkovi v takovém případě ale poskytneme slevu z poplatku za individuální výuku.

5. Zrušení registrace na kurz

5.1 Pokud se rozhodnete svou registraci na kurz zrušit, můžete tak učinit na e-mailové adrese info@contexta.cz.

5.2 Možnosti zrušení registrace na jazykovém kurzu jsou následující: a) chceme, abyste si mohli ověřit, zda jste s našimi službami spokojení. Proto vám dáváme právo odstoupit od smlouvy do 2 pracovních dnů po absolvování první lekce z jazykových kurzů, podmínkou ale je, že jste se první lekce zúčastnili. V takovém případě vám vrátíme celou částku, kterou jste nám uhradili; b) v případě, kdy se rozhodnete zrušit svou registraci a na jazykový kurz dále nedocházet a oznámíte nám to na e-mail info@contexta.cz do 30 dnů od konání první lekce, vrátíme vám 50 % z částky, kterou jste nám uhradili;

5.3 Storno poplatky za zrušení registrace na semináře jsou následující: a) v případě zrušení registrace alespoň 14 dnů (včetně) před konáním kurzu vám vrátíme 100 % ceny kurzu nebo si můžete vybrat jiný termín kurzu; b) v případě zrušení registrace 13 – 3 dní (včetně) před konáním kurzu vám vrátíme 50 % ceny kurzu; c) v případě zrušení registrace od 2. kalendářního dne včetně před konáním kurzu je storno poplatek ve výši 100 % ceny kurzu, vrácena tedy nebude žádná částka.

5.4 V případě, že za sebe seženete náhradníka, storno poplatek neúčtujeme. O tom, že jste si náhradníka sehnali, jste nás ale povinni informovat alespoň 1 pracovní den předem na info@contexta.cz. Pokud se kurzu nezúčastníte, přestože jste přihlášeni, cenu za kurz nevracíme.

5.5 Vezměte, prosím, na vědomí, že jsme oprávněni změnit termín nebo místo konání kurzu. Pokud k tomu dojde, kontaktujeme vás na vámi uvedenou e-mailovou adresu s tím, že můžete buďto požadovat vrácení ceny, pokud jste ji již zaplatili, anebo si vybrat jiný termín a místo kurzu, pokud na něm bude ještě volné místo. V případě zrušení termínu kurzu z důvodů vyšší moci nejsme povinni nahradit vám související vzniklou škodu – např. zakoupené jízdenky nebo ubytování.

6. Reklamace

6.1 Pokud máte za to, že poskytnutá služba má vadu (rozsahem nebo kvalitou neodpovídá smluveným podmínkám), máte právo uplatnit reklamaci. Bude-li vada odstranitelná, můžete se domáhat buď (1) opravy, (2) doplnění toho, co chybí, nebo (3) žádat přiměřenou slevu z ceny. Nelze-li vadu odstranit, můžete buď (1) odstoupit od smlouvy, anebo (2) se domáhat přiměřené slevy z ceny.

6.2 Vadu musíte vytknout co nejdříve poté, co ji zjistíte, nejpozději však do 6 měsíců od převzetí plnění. Při uplatnění reklamace vám vystavíme reklamační protokol.

6.3 Vezměte prosím na vědomí, že nemůžete reklamovat kurz jen proto, že nenaplnil vaše subjektivní očekávání. Reklamaci našich služeb zašlete na e-mail: info@contexta.cz nebo nám ji pošlete dopisem na naši adresu.

6.4 Prosím, uveďte k reklamaci následující: a) vaše kontaktní údaje, popis vady a požadavek na způsob vyřízení reklamace; b) prokázání poskytnutí služby.

6.5 Při uplatnění reklamace vám vydáme elektronické potvrzení, ve kterém uvedeme datum, kdy jste reklamaci uplatnili, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace požadujete, a vaše kontaktní údaje.

6.6 Reklamaci vyřídíme a vadu odstraníme nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy jste ji uplatnili, pokud se nedohodneme jinak. Pokud 30denní lhůtu pro vyřízení reklamace nestihneme, můžete odstoupit od smlouvy. Po vyřízení reklamace vám vystavíme potvrzení o vyřízení reklamace.

6.7 Vystupujete-li ve vztahu k nám jako spotřebitelé, máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, tyto náklady jsou chápány jako nejnižší možné. O proplacení těchto nákladů musíte požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

7. Autorská práva

7.1 Pokud při poskytování služeb dojde k vytvoření díla ve smyslu autorského zákona, a nedošlo-li mezi námi k jiné dohodě, udělujeme vám zaplacením kurzu nevýhradní licenci výlučně pro takové užití díla, které vyplývá přímo ze smlouvy uzavřené mezi námi a jejího účelu a z těchto obchodních podmínek. Jakékoliv jiné užití je podmíněno naším předchozím písemným souhlasem. Součástí tohoto oprávnění však není udělení práva naše díla šířit, sdělovat veřejnosti jinak, než vyplývá z účelu díla či udělovat k nim dále podlicenci nebo je prodávat či jinak komerčně využívat. Zejména neudělujeme souhlas s šířením, sdělením či jiným zpřístupněním díla společnostem či osobám, které poskytují shodné či podobné služby či mají shodný nebo obdobný předmět podnikání jako my.

8. Odstoupení od smlouvy

8.1 Tento článek se uplatní jen v případě, že objednáváte jako spotřebitel, tedy člověk objednávající mimo rámec své podnikatelské činnosti.

8.2 Podle občanského zákoníku máte jako spotřebitel právo odstoupit od smlouvy uzavřené na internetu do 14 dnů od jejího uzavření bez udání důvodu. Cena za kurz vám bude vrácena zpět. Nicméně vezměte, prosím, na vědomí, že není možné odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, pokud jsme vám již službu (kurz) poskytli.

8.3 Od smlouvy zároveň nemůžete odstoupit, pokud jste souhlasili s tím, že vám služby poskytneme ještě před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy. Službu před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení vám poskytneme na základě vaší žádosti. Odesláním objednávky nám dáváte svůj souhlas služby (kurz) poskytnout před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a zároveň prohlašujete, že jsme vás dostatečně poučili o následcích tohoto souhlasu, tedy o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy. Pokud byste s tímto postupem nesouhlasili, služby podle smlouvy vám poskytneme až po uplynutí 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy (a v této době by kdokoli mohl Vámi zvolený termín rezervovat místo Vás).

8.4 Pokud byste se rozhodli odstoupit od smlouvy, můžete využít formulář, který je přílohou těchto obchodních podmínek.

9. Osobní údaje

9.1 Na kurzu mohou být pořizovány fotografie a audiovizuální záznamy zachycující účastníky starší 15 let, které mohou být následně užívány pro naši prezentaci po dobu 3 let od realizace kurzu. Za pořizování a užívání takových fotografií a audiovizuálních záznamů nenáleží účastníkům jakákoliv odměna ani jiná náhrada. Pokud si nepřejete být na kurzu audio/vizuálně zachyceni, sdělte nám to nejpozději při vstupu na kurz. V takovém případě nebudete na záznamu zachyceni.

9.2 Více o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje, se můžete dočíst ZDE

10. Další práva a povinnosti

10.1 Vyřizování vašich stížností zajišťujeme prostřednictvím kontaktní e-mailové adresy. Informaci o vyřízení vaší stížnosti vám zašleme na vaši emailovou adresu.

10.2 V případě problému se jako spotřebitelé můžete obrátit na Českou obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, email: adr@coi.cz, cz). Řešení se zahájí jen na váš návrh, a to v případě, kdyby se nepodařilo vyřešit spor přímo s námi. Návrh můžete podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás uplatnili své právo poprvé. Zahájit mimosoudní řešení sporu jde i online prostřednictvím platformy ODR dostupné tady: ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.3 K poskytování služeb jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

10.4 Veškerou písemnou korespondenci si můžeme doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

10.5 Potvrzení o uzavření smlouvy vám zašleme e-mailem. Samotnou smlouvu včetně těchto obchodních podmínek archivujeme v elektronické podobě a není veřejně přístupná. Pokud ji potřebujete, napište nám a my vám ji rádi zašleme.

11. Závěrečná ustanovení

11.1 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

11.2 Potvrzení o uzavření smlouvy vám zašleme e-mailem. Samotnou smlouvu včetně těchto podmínek archivujeme v elektronické podobě a není veřejně přístupná. Pokud ji potřebujete, napište nám a my vám ji rádi zašleme.

11.3 Vezměte, prosím, na vědomí, že tyto obchodní podmínky můžeme zejména z důvodu vyvolaného změnou právních předpisů v nezbytném rozsahu měnit či doplňovat. Aktuální znění obchodních podmínek vyvěsíme vždy na našich Webových stránkách.

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Formulář si můžete stáhnout ZDE

Tyto podmínky jsou platné od 4. 9. 2023

Znění obchodních podmínek platných 1. 2. 2021 do 3. 9. 2023 ZDE