Podmínky výuky, seminářů

Všeobecné podmínky

1 Contexta – Jazyková škola, Mgr. Lucie Čechová

Tyto všeobecné podmínky upravují práva a povinnosti účastníka jazykového vzdělávání, účastníka workshopů a seminářů (dále jen Účastník) a zároveň práva a povinnosti  Contexty – Jazykové školy (dále jen Contexta) jako poskytovatele těchto služeb.

1.1 Sídlo Contexty – Jazykové školy

Bezručova 116, 411 48 Křešice, IČ: 74689304, zapsána na Městském úřadě v Litoměřicích, odboru obecního živnostenského úřadu, číslo jednací 61813/07/OŽÚ/Lna, ev. č. 350601-107115 (dále jen Contexta)

1.2 Provozovna Contexty – Jazykové školy

Mírové náměstí 11/3, 412 01 Litoměřice, odp. vedoucí a ředitelka školy: Mgr. Lucie Čechová

2 Služby poskytované Contextou

Contexta poskytuje následující služby:

jazykové kurzy pro děti, studenty a dospělé

 1. firemní jazykové kurzy
 2. individuální jazykovou výuku
 3. blokovou a intenzivní jazykovou výuku
 4. přípravy na zkoušky
 5. akreditované didaktické semináře pro učitele
 6. workshopy a akce pro děti i dospělé
 7. překlady a tlumočení

3 Jazykové kurzy a přihláška

3.1 Jazykové vzdělávání je poskytováno na základě závazné přihlášky účastníka.

Tyto všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí závazné přihlášky.

3.2 Závazná přihláška nabývá platnosti a účinnosti:

 1. vyplněním a odesláním webového formuláře a následným potvrzením přijetí Vaší objednávky služeb ze strany Contexty nebo
 2. vzájemně odsouhlasenou písemnou dohodou ve formě e-mailu, kde jsou uvedeny i veškeré náležitosti závazné přihlášky nebo
 3. vzájemně odsouhlasenou písemnou dohodou veškerých náležitostí závazné přihlášky.

3.3 Závaznou přihlášku vyplňuje

 1. nový účastník po 1. realizované vyučovací hodině, která je zdarma
 2. stálý účastník na 1. realizované hodině, která je započítána v ceně kurzovného na daný semestr v Contextě

4 Kurzovné, individuální a firemní výuka

4.1 Po vyplnění a potvrzení závazné přihlášky je účastník povinen uhradit kurzovné za celý semestr, a to:

 1. nejpozději 14 dní od 1. realizované vyučovací hodiny
 2. převodem na účet Contexty: 115-749650267/0100 nebo

4.2 V případě individuální výuky

je účastník povinen uhradit realizovanou výuku po měsíci, není-li stanoveno jinak, a to na základě faktury, převodem na účet jazykové školy Contexta.

4.3 V případě firemní výuky

jsou podmínky stanoveny individuální smlouvou.

5 Realizace výuky v jazykovém kurzu a na individuální hodině

5.1 Vyučovací hodina

 1. trvá 55 minut
 2. je odučena lektorem Contexty – Jazykové školy
 3. v některých případech může trvat 1,5 vyučovací hodiny (tj. 85 minut), či 2 vyučovací hodiny (tj. 110 minut)

5.2 Náhrada hodiny

 1. v případě nepřítomnosti lektora může být hodina plnohodnotně odučena jiným lektorem jazykové školy nebo
 2. může být lektorem nahrazena v jiném časovém termínu, vždy však se souhlasem všech studentů v kurzu, nejpozději však 14 dní od zrušené hodiny, není-li domluveno jinak

5.3 Konání výuky

 1. dětské kurzy, tj. kurzy pro děti na ZŠ se konají každý týden v průběhu celého semestru, vždy ve stanovený termín s výjimkou státních svátků a školních prázdnin (podzimní, vánoční, jarní, velikonoční, ad.), kdy se výuka nekoná.
 2. kurzy pro dospělé, tj. kurzy od SŠ se konají každý týden v průběhu celého semestru, vždy ve stanovený termín s výjimkou státních svátků a školních prázdnin (podzimní, vánoční, jarní, velikonoční, ad.), kdy se výuka nekoná.
 3. individuální kurzy se po domluvě studenta a lektora mohou konat i v době svátků či školních prázdnin (jarních, velikonočních, letních, ad.)

5.4 Absence účastníka

 1. v případě absence účastníka v kurzu, oznámí účastník lektorovi svou nepřítomnost, hodina nebude nahrazena a propadá
 2. v případě absence účastníka na individuální výuce, oznámí tuto skutečnost účastník lektorovi, je-li omluva do 24 hodin před konáním plánované hodiny, může být účastníkovi poskytnuta po domluvě s lektorem náhradní hodina, zrušená hodina se nezapočítává do celkové měsíční faktury. V případě omluvy v kratší době, než 24 hodin před konáním plánované hodiny, propadá tato hodina bez náhrady a student je povinen tuto hodinu uhradit.

6 Osvědčení o absolvování kurzu

6.1 Účastník jazykového kurzu/individuální či firemní výuky obdrží certifikát o jeho absolvování, a to v případě, že:

 1. navštěvoval kurz dva semestry, tj. od září do června
 2. splnil alespoň 80% docházku na kurz

7 Ukončení výuky a storno podmínky

7.1 Výuku může účastník ukončit

v případě, že tak rozhodne po 1. realizované vyučovací hodině ještě před tím, než vyplní závaznou přihlášku, v tomto případě nejsou účtovány žádné storno poplatky

7.2 V případě ukončení výuky účastníkem po vyplnění závazné přihlášky,

je možné výuku ukončit v rámci platných storno podmínek:

 • storno poplatek 50 % z ceny kurzu při zrušení výuky do 14 dnů od zahájení výuky
 • storno poplatek 100 % z ceny kurzu v případě pozdější zrušení výuky

8 Didaktické semináře pro učitele

8.1 Přihláška na didaktický seminář

 1. účastník je přihlášen na didaktický seminář poté, co se na příslušný seminář přihlásí buď e-mailem, či prostřednictvím webového formuláře, kde vyplní potřebné údaje (titul, jméno a příjmení, datum narození, fakturační adresa školy, IČO školy) a tato přihláška mu bude písemně formou e-mailu potvrzena, včetně zaslání faktury.

8.2 Platba za didaktický seminář

 1. platbu je nutné uskutečnit dle platebních podmínek uvedených na faktuře, která je účastníkovi zaslána společně s potvrzením přihlášky na seminář
 2. didaktický seminář se hradí výhradně před konáním semináře, pokud není písemně (formou e-mailu) dohodnuto jinak
 3. ve výjimečných případech lze poplatek za seminář uhradit hotově přímo na semináři

8.3 Storno podmínky

 1. účastník může zrušit svou účast na semináři, a to v rámci platných storno podmínek:
 • storno poplatek 50 % při odhlášení týden před plánovaným seminářem
 • storno poplatek 80 % při odhlášení dva dny před plánovaným seminářem
 • storno poplatek 100 % v ostatních případech

b. účastník může za sebe poslat náhradníka, tuto skutečnost však musí neprodleně oznámit lektorovi semináře, a to nejpozději 1 den před konáním semináře. V tomto případě není účtován storno poplatek.

9 Workshopy a další akce pořádané Contextou

9.1 Účast na workshopech a akcích:

 1. je třeba nahlásit předem, ve stanoveném termínu

9.2 Poplatek za účast na workshopech a akcích

 1. v případě, že je vyžadován poplatek za účast, je třeba jej uhradit hotově nejpozději v den konání akce či workshopu, není-li stanoveno jinak
 2. v případě několikadenní akce či intenzivního kurzu je třeba uhradit poplatek převodem účet uvedený v bodě 4.1 b), a to nejpozději týden před konáním akce, není-li stanoveno jinak

9.3 Storno podmínky při účasti na workshopech a akcích

 1. v případě neúčasti na workshopu nebude účtován storno poplatek
 2. v případě neúčasti na několikadenní akci či intenzivním kurzu bude účtován storno poplatek následovně:
  • storno poplatek 50 % při odhlášení týden před plánovaným seminářem
  • storno poplatek 80 % při odhlášení dva dny před plánovaným seminářem
  • storno poplatek 100 % v ostatních případech

V Litoměřicích, 1. 9. 2017
Mgr. Lucie Čechová, ředitelka jazykové školy Contexta